بایگانی برچسب ها: نمادپردازی

اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه

عنوان: اسب؛ پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه نویسندگان: فرزاد قائمی / محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی داشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ زبان و ادب پارسی، شمارۀ چهل و دو، زمستان ۱۳۸۸ چکیده مقاله: اسب؛ برای […]

ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه

عنوان: ریشه شناسی و نمادپردازی شخصیّت کیومرث و هوشنگ در شاهنامه نویسندگان: دکتر محمود صادق زاده / محمدرضا حسینی مقدم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی دانشکدۀ ادبیات […]