بایگانی برچسب ها: نقد و تحلیل

نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه پژوهی

عنوان: نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه پژوهی نویسند‌ه: محمد فولادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سیزدهم، شمارۀ دوم، پائیز ۱۳۹۲، صفحۀ ۱۹-۲۵ […]