بایگانی برچسب ها: نقد روانشناختی

بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه

عنوان:بررسی کهن الگوی پیر خرد در شاهنامه نویسندگان: سید مهدی نوریان / اشرف خسروی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی  منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال پنجم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: […]