بایگانی برچسب ها: نام پیلسم در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – پیلسم

گوی کی نژادی چو شیر دژم – دلیری که بُد نام او پیلسم نام : پیلسم معنای اسم پیلسم : ستبر سخت اسبی که سم های بزرگ و ستبر دارد محل مرگ پیلسم : نبرد هفت گردان کشته شدن به دست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار […]