بایگانی برچسب ها: نام لهاک در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – لهاک

چو دیدند لهاک و فرشیدورد – کزان لشکر گشن برخاست گرد نام : لهاک محل مرگ لهاک : نبرد دوازده رخ بدست گستهم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به ویسگان می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر لهاک : ویسه برادران لهاک : پیران، هومان، […]