بایگانی برچسب ها: نام جاماسپ در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – جاماسپ

بخواند آن زمان پیر جاماسپ را – کجا راهبر بود گشتاسپ را نام : جاماسپ دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های جاماسپ : موبد ، ستاره شناس ، پیشگو ، وزیر گشتاسپ ملیت : ایرانی وابستگان : همسر جاماسپ : پوروچیستا دختر زرتشت برادران جاماسپ : فرشوشتر فرزندان جاماسپ : […]