بایگانی برچسب ها: نام اردشیر شیروی در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – اردشیر شیروی

چو بنشست بر تخت شاه اردشیر – از ایران برفتند برنا و پیر نام : اردشیر محل مرگ : تیسفون بدست پیروز خسرو دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ساسان می رسد ویژگی‌های اردشیر : رسیدن به پادشاهی در هفت سالگی ملیت : ایرانی وابستگان : پدر اردشیر : شیرویه […]