بایگانی برچسب ها: میلاد شاهنامه

میلاد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : میلاد نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر میرت نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: میلاد: نشستگاه یکی از شاهان هند به نام کید بوده است. در داستان اسکندر آمده است که وی پس از فتح ایران روی به هند نهاد و در نزدیکی شهر میلاد […]

شخصیت های شاهنامه – میلاد

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو – چو خراد و گرگین و رهام نیو نام : گرگین منصب گرگین : شاه ری دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری گرگین می رسد به میلادیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گرگین : میلاد توضیحات شخصیت : گُرْگین پهلوانی […]