بایگانی برچسب ها: میتوس

تحلیل میتوس های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه

عنوان: تحلیل میتوس های روایی لشکرکشی کیکاوس به مازندران در شاهنامه نویسند‌گان: مصطفی ملک پایین / علی اکبر سام خانبانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال پنجم، […]