بایگانی برچسب ها: مکه

مکه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مکه نام فعلی مکان جغرافیایی :  مکه کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مکه از این شهر مهم جهان اسلام و قبله مسلمین اولین بار در داستان گشتاسپ با ارجاسپ بدین سبب نام برده شده که دقیقی معبد نوبهار بلخ را به مکه تشبیه […]

طایف

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : طایف نام فعلی مکان جغرافیایی :  ۱۲فرسنگی مشرق مکه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  طمغاج، قفجاق، قیروان شرح مکان جغرافیایی: از این شهر تنها یک بار در پادشاهی یزدگرد سوم نام برده شده است. ز پرمایه چیزی که آید به دست            ز روم و از طایف همه […]

جده

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جدِّه نام فعلی مکان جغرافیایی :  پایتخت کشور عربستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جده از این شهر مشهور و پایتخت کنونی کشور عربستان است نام این شهر دو بار در داستان اسکندر برده میشود به این شرح که اسکندر از حرم کعبه به […]

بیت الحرام

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بیت الحرام نام فعلی مکان جغرافیایی :  کعبه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیت الحرام غرض خانه کعبه است. در داستان اسکندر ابتدا آن را حرم و خان براهیم خوانده و بعد گفته همان بیت الحرام است سکندر بیامد به سوی حرم                  گروهی […]