بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی سیراف

سیراف

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سیراف نام فعلی مکان جغرافیایی:  نزدیک آبادی طاهری در استان بوشهر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شیلو شرح مکان جغرافیایی: سیراف: در یکی از بیت های داستان هرمزد نوشین روان، بنا بر ضبط خالقی، در اصل خطیبی، نام سیراف چنین آمده است: ز سیراف وستای یزدان پرست […]