بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی جغوان

جغوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جَغوان نام فعلی مکان جغرافیایی:  باید جایی در هندوستان باشد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر در سفر اسکندر به چین و بازگشت او به سند آمده است  اما مسکو این نام را حلوان ضبط کرده، که نادرست است. اگر نام این […]