بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی تمور

تمور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : تمور نام فعلی مکان جغرافیایی: محل دقیق آن مشخص نیست نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: تخموره، تحمور، تخمورم شرح مکان جغرافیایی: بنا بر تصحیح خالقی، در نامه ای که یزدگرد به کنارنگ طوس می نویسد نام یکی از دژهای ولایت طوس تمور ذکر شده است: جوال وتمور […]