بایگانی برچسب ها: موقعیت کنونی بلغار

بلغار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بُلغار نام فعلی مکان جغرافیایی: شهری در همسایگی روس و کیماک نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام در متن شاهنامه نیامده اما دو بار توسط نساخان به یکی از داستان ها الحاق شده است، لذا آقای دکتر خالقی در پانوشت به نقل هر […]