بایگانی برچسب ها: موقعیت خنجست در شاهنامه

خنجست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خَنجَست نام فعلی مکان جغرافیایی:  احتمالا نام یک فرد است به اشتباه نام مکان تعیین شده است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام در بیتی از داستان هرمزد نوشین روان به گونه ای آمده که نام شخصی را تداعی می کند، اما آقای […]