بایگانی برچسب ها: موقعیت جغرافیایی کرخ

کرخ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کَرخ نام فعلی مکان جغرافیایی:  دهی در سمت غرب شهر بغداد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کرخ: کَرخ واژه ای سریانی معدل آباد در فارسی است.  از این شهر یا محله چهار بار در شاهنامه نام برده شده که همه جا نام آن در […]