بایگانی برچسب ها: موقعیت بردگرد در شاهنامه

بردگرد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بَردگِرد نام فعلی مکان جغرافیایی: چنین جای شناخته نشده است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام، که دکتر خالقی آن را در فهرست «نام جای ها» ی دفتر چهارم آورده، جای خاصی نبوده است. در چند نسخه خطی مصرع اول بیت ۱۱۴۰ داستان […]