بایگانی برچسب ها: موبدان و زنان

بررسی نیایش های شاهنامه فردوسی

عنوان: بررسی نیایش های شاهنامه فردوسی نویسندگان: موسی پرنیان / مهناز ولی بیگی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه / کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ متن پژوهی ادبی، شمارۀ ۵۳، پائیز ۱۳۹۱ چکیده مقاله: شاهنامه ی حکیم توس، […]