بایگانی برچسب ها: مهرنوش یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – مهرنوش (یزدگرد)

چو بنشست گریان بشد مهرنوش – پر از درد با ناله و با خروش نام : مهرنوش دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ویژگی‌های مهرنوش : موبدی خردمند ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : مهرنوش در شاهنامه نام خردمندی است که از ماهوی سوری خواست تا از اندیشهٔ کشتن یزدگرد سوم […]

شخصیت های شاهنامه – مهرنوش

ز نوش آذر گرد و از مهرنوش – خروشیدنی بود با درد و جوش نام : مهرنوش محل مرگ مهرنوش : در سیستان بدست فرامرز پسر رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر مهرنوش : […]