بایگانی برچسب ها: منظومه مذهبی

نگاهی کوتاه به منظومه های حماسی – مذهبی در شعر فارسی و آغاز آنها

عنوان: نگاهی کوتاه به منظومه های حماسی – مذهبی در شعر فارسی و آغاز آنها نویسنده: سید مرتضی طاهری برزکی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، شمارۀ چهاردهم، سال هشتم، پائیز و زمستان ۱۳۹۱، صفحۀ […]