بایگانی برچسب ها: منطق مکالمه ای باختین

تحلیل کارکرد خنده در شاهنامه براساس نظریه باختین

عنوان: تحلیل کارکرد خنده در شاهنامه براساس نظریه باختین نویسند‌گان: احمد لامعی گیو / سید مهدی ارفعی / عیسی دوست زاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند / کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند / کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: دو فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، […]