بایگانی برچسب ها: مندل

جندل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جندل نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جندل یک بار در پادشاهی بهرام گور از این محل نام برده شده است آنجا که گوید رای قنوج هنگام ملاقات با بهرام شاه جندل را همراه با شش شاه دیگر هند […]

مندل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مندل نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری از شهرهای سند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مندل: در پادشاهی بهرام گور آمده است که چون رای با امیر قنوج هند، به نام شنگل، عازم دیدار بهرام در ایران شد، هفت حاکم یا شاه هندی هم […]

سندل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سندل نام فعلی مکان جغرافیایی :   مکان دقیقا مشخص نیست شاید شهری در کنار مندل در هند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سندل: ظاهرأ ولایتی نیمه مستقل از هندوستان بوده است. در پادشاهی بهرام گور آمده که چون رای قنوج عزم ملاقات بهرام را […]