بایگانی برچسب ها: مناسک آیین مهری

خوانش داستان هفتواد از دید تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان

عنوان: خوانش داستان هفتواد از دید تاریخگرایی نوین و تحلیل گفتمان نویسند‌گان: دکتر علیرضا قاسمی / دکتر فاطمه کاسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ پژوهشهای ادبی، سال ۱۴، شماره ۵۶ چکیده […]