بایگانی برچسب ها: منابع تصویری

بررسی نمادهای تصویری «فَر» (با تأکید بر نگاره های شاهنامه)

عنوان: بررسی نمادهای تصویری «فَر» (با تأکید بر نگاره های شاهنامه) نویسندگان: قاطمه ماه‌وان /  محمد جعفر یاحقی / قرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ […]