بایگانی برچسب ها: ملوک الطوایف

فردوسی، ابومنصور و آرمانهای ملوکالطوایفیِ پارتی

عنوان: فردوسی، ابومنصور و آرمانهای ملوکالطوایفیِ پارتی نویسنده: دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی  منبع: متن پژوهی ادبی سال یازدهم،بهار ۱۳۹۳ شماره ۴۳ چکیده مقاله: فردوسی در دیباچه شاهنامه، صادقانه و صمیمانه، أبو منصور محمدبن عبدالرزاق حاکم […]