بایگانی برچسب ها: مقدمه

دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی

عنوان: دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی نویسنده: دکتر تیمور مالمیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷ منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال هشتم، شمارۀ شانزدهم، پائیز ۱۳۸۸ چکیده مقاله: دیباچه ی شاهنامه درباره ی خداوند، ستایش خرد […]