بایگانی برچسب ها: مقالات

آسیب شناسی مقالات حوزۀ فردوسی و شاهنامه در دهۀ هفتاد

عنوان: آسیب شناسی مقالات حوزۀ فردوسی و شاهنامه در دهۀ هفتاد نویسند‌گان: مرضیه خافی /  دکتر مجمد جعفر باحقّی / دکتر مه‌دخت پور خالقی چترودی / دکتر محمد تقوی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد/ استاد زبان و […]