بایگانی برچسب ها: مغان

دامغان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دامغان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دامغان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دامغان از این شهر کهنسال ایران که زمانی با نام صد دروازه پایتخت اشکانیان بوده تنها یک بار در شاهنامه نام برده شده است آن هم در داستان کیقباد که گوید چون […]

مغان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مُغان نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری باستان در اطراف سمنان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مُغان: در آغاز داستان کیقباد، که افراسیاب برای دومین بار به ایران لشکر می کشد و تا رودری یا خوار ری پیش آمد اما شکست خورد و به […]