بایگانی برچسب ها: معنی پرویز

شخصیت های شاهنامه – پرویز

چو خسرو نشست از برتخت زر – برفتند هرکس که بودش هنر نام : خسرو پرویز نام دیگر خسرو پرویز : خسرو دوم معنای نام خسرو پرویز : اَبرویز؛ اَبرویز، یعنی «خسرو فیروز و ظفرمند» محل تولد خسرو پرویز : تیسفون محل مرگ خسرو پرویز : تیسفون در زندان بدستور پسرش شیرویه دوره شاهنامه ای […]