بایگانی برچسب ها: معنی نوشین روان

شخصیت های شاهنامه – نوشین روان

چنین گفت موبد که بر تخت عاج – چو کسری کسی نیز ننهاد تاج نام : انوشیروان نام های دیگر انوشیروان : انوشه روان ، کسری ، خسرو انوشیروان یا خسرو یکم ریشه نام انوشیروان : خسرو در اوستا به صورت hu-sravah (هوُ-سْرَوَه؛ به معنای نیک سروده شده؛ نیکنام، مشهور)، در سانسکریت به صورت sushravas، […]