بایگانی برچسب ها: معنی نهل

شخصیت های شاهنامه – نهل

گرازه سر گیوگان با نهل – دو گرد گرانمایهٔ شیردل نام : نهل دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی توضیحات شخصیت: نام یکی از مبارزان تورانی در نبرد کاموس کشانی لیست اشعار: داستان کاموس کشانی