بایگانی برچسب ها: معنی مرداس

شخصیت های شاهنامه – مرداس

که مرداس نام گرانمایه بود – به داد و دهش برترین پایه بود نام : مرداس محل تولد مرداس : احتمالا سوریه کنونی محل مرگ مرداس : احتمالا سوریه کنونی بدست فرزندش ضحاک دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان لقب های مرداس : دادگر ملیت : تازی نشان پرچم ( […]