بایگانی برچسب ها: معنی رستم فرخزاد

شخصیت های شاهنامه – رستم فرخزاد

ازان پس فرخ زاد برپای خاست – ازان انجمن سر برآورد راست نام : رستم فرخزاد محل تولد رستم فرخزاد : آذربایجان محل مرگ رستم فرخزاد : نبرد قادسیه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : از خاندان اسپهبدان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر رستم فرخزاد : فرخ هرمز برادران […]