بایگانی برچسب ها: معنی بهرام چوبین

شخصیت های شاهنامه – بهرام چوبین

ولیکن نگه کن بروشن روان – که بهرام چو بینه شد پهلوان نام : بهرام چوبین مرگ بهرام چوبین : فرغانه خاقانات غربی ترک دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به خاندان مهران ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام چوبین : بهرام گشنسپ برادران […]