بایگانی برچسب ها: معنی بساد

شخصیت های شاهنامه – بساد

جوانمرد را نام بساد بود – دلیر و خردمند و هوشیار بود نام : بساد نام دیگر بساد : نستاو منصب بساد : چوپان قیصر روم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : رومی توضیحات شخصیت : بَسّاد در شاهنامه نام چوپان قیصر روم است. وی بی آنکه […]