بایگانی برچسب ها: معنی برسام

شخصیت های شاهنامه – برسام

به برسام فرمود گز قلبگاه – به یک سو گذار آنک داری سپاه نام : برسام یا پرسام منصب برسام : ساتراپ منطقه مرو دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به ترخان و ترکان چین ملیت : تورانی وابستگان : پدر بسام : بیژن توضیحات […]