بایگانی برچسب ها: معنی اسم کرکوی

شخصیت های شاهنامه – کرکوی

نام : کرکوی محل مرگ کرکوی: در میدان نبرد به دست سام نریمان دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به سلم پسر فریدون می رسد ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : کرکوی  نام پهلوانی تورانی که نبیره ٔسلم بوده است  و بنابه روایت شاهنامه […]