بایگانی برچسب ها: معنی اسم میلاد

شخصیت های شاهنامه – میلاد

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو – چو خراد و گرگین و رهام نیو نام : گرگین منصب گرگین : شاه ری دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری گرگین می رسد به میلادیان ملیت : ایرانی وابستگان : پدر گرگین : میلاد توضیحات شخصیت : گُرْگین پهلوانی […]