بایگانی برچسب ها: معنی اسم مهرهرمزد

شخصیت های شاهنامه – مهرهرمزد

مرا مهر هرمزد خوانند گفت – غریبم بدین شهر بی‌یار و جفت نام : مهرهرمزد محل مرگ : در دربار شیرویه بدست او به انتقام کشتن خسروپرویز دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : تازی وابستگان : پدر مهرهرمزد : مردان شاه بابل توضیحات شخصیت : مهرهرمزد یا نیوهرمزد پسر مردانشاه بابل بود. قتل خسرو […]