بایگانی برچسب ها: مرز تور

مرز تور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مرز تور نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: