بایگانی برچسب ها: مراکش

حبش

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حبش نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حبش از این سرزمین دو بار ذیل گفتار اندر رزم اسکندر با حبش در داستان اسکندر به صورت زمین حبش و مردم حبش که به جای سنان با استخوان می جنگیده […]