بایگانی برچسب ها: متون پهلوی

مقایسۀ «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامۀ فردوسی

عنوان: مقایسۀ «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامۀ فردوسی نویسندگان: اقدس فاتحی / دکتر طاهره خوشجال دستجردی / دکتر محسن ابوالقاسمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشیار زیان و ادبیات دانشگاه اصفهان / استاد زبان و ادبیات […]

بررسی تطبیقی و انتقادی گزارش شاهنامه و متون مزدیسنی درباره دین بهی و ادیان دیگر

عنوان:بررسی تطبیقی و انتقادی گزارش شاهنامه و متون مزدیسنی درباره دین بهی و ادیان دیگر نویسندگان: دکتر حسین حیدری / محدثه قاسم‌پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه ادیان و فلسفۀ دانشگاه کاشان / کارشناس ارشد ادیان و عرفان دانشگاه کاشان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی  منبع: مجلۀ ادب پژوهی، شمارۀ بیست و هفتم، […]