بایگانی برچسب ها: ماچین

چین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چین نام فعلی مکان جغرافیایی :   ترکستان شرقی سمت کاشغر و ختن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: چین: کشوری در شرق و مرکز آسیا که پرجمعیت ترین و از نظر وسعت سویمن کشور جهان است. یکی از کهن ترین تمدن های تبشری است و […]

چین در شاهنامه فردوسی

عنوان: چین در شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: علی اکبر جعفری / حمیدرضا پاشازانوس سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار تاریخ دانشگاه اصفهان / دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ متن شناسی ادب فارسی(علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دورۀ جدید، سال پنجم […]