بایگانی برچسب ها: مانی

نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی

عنوان: نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی نویسندگان: دکتر اکبر نحوی / رضا غفوری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشجوی دکتری گرایش ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ دوم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹ چکیده […]

ساخت تنزیهی تشبیهی شناخت خداوند در دیباچه شاهنامه

عنوان: ساخت تنزیهی تشبیهی شناخت خداوند در دیباچه شاهنامه نویسند‌ه : حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول تاریخ نگارش : بهار ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع : متن شناسی ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید، شمارۀ ۱، بهار۱۳۹۶، صفحه […]

شخصیت های شاهنامه – مانی

بدان چربه دستی رسیده به کام – یکی برمنش مرد مانی به نام نام : مانی نام های دیگر : ماناگ، مانا محل تولد مانی : روستای مردینو در اطراف تیسفون محل مرگ : گندی شاپور بدستور شاه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان لقب های مانی : فرستاده روشنی، سرور نجات […]