بایگانی برچسب ها: لهاک

دشت دغوی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت دغوی نام فعلی مکان جغرافیایی:  منظقه ای حواشی رود شهد، هریرود کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه : شرح مکان جغرافیایی : نام این دشت در شاهنامه دو بار آمده است. اولین بار در داستان سیاوش گوید یک روز طوس و گیو و گودرز و چند […]

شخصیت های شاهنامه – لهاک

چو دیدند لهاک و فرشیدورد – کزان لشکر گشن برخاست گرد نام : لهاک محل مرگ لهاک : نبرد دوازده رخ بدست گستهم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به ویسگان می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر لهاک : ویسه برادران لهاک : پیران، هومان، […]