بایگانی برچسب ها: لغات ترکی

نگاهی به واژه های ترکی شاهنامه فردوسی

عنوان: نگاهی به واژه های ترکی شاهنامه فردوسی نویسنده: سجاد آیدنلو سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، ارومیه تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۵ منبع : مجلۀ متن شناسی ادب فارسی (علمی – پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۹۶، صفحه ۱۱-۳۶ چکیده مقاله […]