بایگانی برچسب ها: قیدافه

قیدافه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قیدافه نام فعلی مکان جغرافیایی :  کاپادوکیه کنونی در ترکیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بنا بر شاهنامه نام یکی از ولایات مهم یا شهرهای روم است که در زمان اردشیر ساسانی خراجگزار ایران بوده اما به محض درگذشت اردشیر و آغاز سلطنت فرزندش […]

اندلس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اندُلوس نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری باستانی در کنار قاهره به نام فسطاط نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: از اندلس تنها در پادشاهی اسکندر چنین یاد شده است چون اسکندر به مصر رفت زنی به نام قیدافه شهریار اندلس بود او تصویرگری را […]

شخصیت های شاهنامه – قیدافه

جهانجوی بخشنده قیدافه بود – ز روی بهی یافته کام و سود نام : قیدافه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر لقب های قیدافه : پادشاه اندولس وابستگان : فرزندان قیدافه : قیدروش و طینوش توضیحات شخصیت : از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان […]