بایگانی برچسب ها: قیدافه که بود

شخصیت های شاهنامه – قیدافه

جهانجوی بخشنده قیدافه بود – ز روی بهی یافته کام و سود نام : قیدافه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر لقب های قیدافه : پادشاه اندولس وابستگان : فرزندان قیدافه : قیدروش و طینوش توضیحات شخصیت : از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان […]