بایگانی برچسب ها: قوم و زبان

بلوچ در شاهنامۀ فردوسی

عنوان: بلوچ در شاهنامۀ فردوسی نویسند‌ه: دکتر هوشنگ محمدی افشار سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوازدهم، شمارۀ بیست و سوم، بهارو تابستان ۱۳۹۲ چکیده مقاله: قوم بلوچ […]