بایگانی برچسب ها: قهندز

کندز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کندز نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام قدیم شهر بیکند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کهندز، قهندز شرح مکان جغرافیایی: باید در اصل کهندز و معرب آن قهندز ،باشد بنا بر ابیات زیر نام قدیم شهر بیکند یا قراکول کنونی بوده که در حد فاصل جیحون و […]